LIST RODZICÓW DO WIZYTATORÓW IB

Szanowni Państwo,

Ze względu na kumulację obowiązków służbowych, niestety nie będziemy mogli spotkać się z Państwem w najbliższy wtorek. Tym niemniej jako rodzice Bruna Bugli, od 7 lat ucznia szkoły Monnet International School, chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą refleksją dotyczącą uczestnictwa naszego syna w dwóch programach IB – PYP i MYP.

Przygoda naszego syna z programem IB rozpoczęła się 7 lat temu. O PYP wiedzieliśmy niewiele, głównie, że jest rozpoznawalny i ceniony na całym świecie, ale w Polsce rzadki i nowatorski oraz że łączy edukację z systemem wychowawczym ujętym w formie dbałości o rozwój konkretnych cech dziecka jako człowieka. Czytanie, że nauka w programach IB jest radosna, że ze względu na holistyczne podejście do edukacji dzieci uczą się niejako mimochodem, że dużo pracują w grupie, że w procesie nauczania nauczyciel nie jest wyrocznią i jest gotowy do podążania za zainteresowaniami dzieci, że uczniowie dzielą się wzajemnie własnymi odkryciami prezentując je w wybranej przez siebie formie, że dzięki nauce w programie stają się otwarci, refleksyjni, opiekuńczy, nie boją się popełniać błędów… to wszystko brzmiało, jak bajka i spełniało z naddatkiem wszystkie nasze oczekiwania, a nawet marzenia. Szkoła w tamtym czasie miała już bogate doświadczenie w przygotowaniu uczniów do matury międzynarodowej, ale krótką historię nauczania w programie PYP i MYP. Tym, co ostatecznie przekonało nas o wejściu na pokład tego stosunkowo nowego żaglowca ostatecznie stały się rozmowy z Panią Dyrektor Hanną Buśkiewicz-Piskorską oraz nauczycielkami w programie PYP. Spotkaliśmy się z osobami wyrazistymi, otwartymi, bez kompleksów i co ogromnie ważne, wręcz kipiącymi entuzjazmem do pracy z młodymi ludźmi! Siedem lat temu uwierzyliśmy, że program IB będzie najlepszym wyborem ścieżki edukacyjnej dla naszego dziecka i do dziś nie żałujemy tej decyzji.

Program PYP wspominamy jako czas intensywnego i wszechstronnego rozwoju naszego syna. Pierwsze lata były zresztą radosną nauką dla nas wszystkich. Od razu zauważyliśmy różnicę w podejściu do ucznia. Bruno poczuł się swobodnie w swojej klasie i szybko zaczął traktować szkołę jak swoje miejsce. Dużo czasu poświęcaliśmy na rozmowy z synem o tematach poruszanych na zajęciach, do czego zresztą nieustająco zachęcała nas cudowna nauczycielka Pani Kalina Jastrzębowska. Wspaniale było patrzeć, jak nasz syn otwiera się na świat i z entuzjazmem zadaje pytania, czyta, maluje, pisze, pracuje w grupie oraz prezentuje swoje odkrycia, stawiając pierwsze kroki jako mówca? Podobały nam się tematy poruszane podczas zajęć oraz sam sposób pracy, w tym nieodłączna osobista refleksja ucznia w trakcie pracy nad projektami. Docenialiśmy ogromne zaangażowanie i kreatywność nauczycieli w prowadzeniu lekcji i ich pełne wsparcia podejście do dzieci, w tym zachwyt nauczycielki nad indywidualnymi zdolnościami i postępami poszczególnych dzieci. Zwieńczeniem czteroletniej edukacji w programie PYP była wystawa. Bruno miał szansę pracować grupowo i indywidualnie pod okiem Pani Marty Brzywcy i Pani Katarzyny Biernat, świetnymi przewodniczkami po programie PYP, a na końcu zaprezentować wyniki swoich działań szerszej publiczności. To był czas, kiedy wszystkie zalety programu PYP można było dostrzec jak w soczewce. Praca grupowa, jak i praca indywidualna ujawniły wszechstronność naszego syna. Bruno z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem współtworzył akcje swojej EcoGroupy dla społeczności szkolnej oraz wspierał koleżanki i kolegów z dwóch pozostałych grup wystawowych. Wspólnie zbierali fundusze, które przeznaczyli na kilka organizacji charytatywnych. Syn przygotował składającą się z kilku komponentów własną pracę wystawową, w tym makietę przedstawiającą proekologiczne, nowatorskie rozwiązania technologiczne oraz planszę z opisami poszczególnych jej komponentów. Nagrał też film zawierający wywiad z prezesem firmy rozwijającej technologię solarną w Polsce oraz przedstawicielem chińskiego producenta inwerterów energii słonecznej (dzięki nauce języka chińskiego w szkole, nasz syn szybko nawiązał ciepłą relację ze specjalistą chińskiego pochodzenia?). Zwieńczeniem jego projektu były wizjonerskie szkice i propozycje rozwiązań możliwych do zastosowania w proekologicznych pojazdach elektrycznych. Syn miał też szansę zadebiutować jako dziennikarz, pisząc cotygodniową gazetkę skierowaną do szkolnej społeczności o przygotowaniach do wystawy PYP. W dniu wystawy sprawdził się jako jej współprowadzący, będąc tłumaczem na język angielski i przewodnikiem po wystawie. Uważamy, że czteroletnie uczestnictwo w PYP umożliwiło naszemu synowi wszechstronny rozwój i przygotowało go do kolejnego etapu, czyli płynnego przejścia do programu MYP. W tamtym czasie Bruno dużo się o sobie dowiedział i miał szansę sprawdzić się w różnych rolach. Dobroczynnych efektów nauki w PYP było bardzo dużo. Za najważniejsze z nich uważamy kształtowanie aktywnego, odważnego i refleksyjnego podejścia do życia oraz uwzględnianie w swoich działaniach potrzeb innych ludzi, zwłaszcza niesienie pomocy, tym którzy jej potrzebują.

W programie MYP Bruno wykorzystuje wszystkie nabyte wcześniej w PYP umiejętności, nie boi się zadawania pytań i wyrażania swoich opinii, jest otwarty na wszelkie nowe projekty i inicjatywy, zdobywa wiedzę i dzieli się nią z innymi. Nadal wiele rozmawiamy w domu o tematach, które poruszane są w szkole, dzięki czemu jako rodzice widzimy, że są one interdyscyplinarne i pobudzające do myślenia. Przez ostatnie trzy lata zauważamy ogromny postęp w czterech głównych obszarach. Samodzielnego poszukiwania i analizy informacji, krytycznego myślenia, zarządzania zadaniami i organizacją pracy oraz silnego zaangażowania w życie społeczności szkolnej i pozaszkolnych organizacji prospołecznych.

Wszechstronnemu rozwojowi edukacyjnemu sprzyja brak nacisku na ścisłą specjalizację przedmiotową, Bruno ma możliwość zgłębiania wiedzy na każdy temat w takim zakresie, jaki go interesuje. I tak powstają eseje z języka polskiego, w których w tle głównego tematu rozgrywają się wydarzenia omawiane niedawno na lekcjach historii, a także sytuacje z życia codziennego. W pracach z historii pojawiają się wątki o literaturze i sztuce zanurzone w osobistej krytycznej refleksji – co z tego wszystkiego wynika dziś dla nas. Prace z biologii poruszają aktualne tematy i niekoniecznie opierają się wyłącznie o wiedzę książkową, którą uczeń może zweryfikować rozwiązując ćwiczenia i przekrojowe testy. Dzieci mogą samodzielnie poszukiwać odpowiedzi, którymi dzielą się potem z innymi w wybranej przez siebie formie, dzięki czemu w ramach wszystkich przedmiotów powstają prezentacje multimedialne, filmy, plakaty, wiersze i piosenki. Nie ma tu miejsca na nudę! Co więcej, uczniowie zachęcani są do przeprowadzania własnych badań i eksperymentów, ich dokumentowania, wyciągania wniosków oraz prezentowania efektów w formie prac badawczych. Zagadnienia poruszane podczas zajęć szkolnych znacznie wykraczają poza zakres wiedzy wymaganej w polskiej podstawie programowej, podkreślając jednocześnie szeroki, globalny kontekst znaczenia nauki w naszym życiu. Widać to miedzy innymi w pracach naszego syna z biologii, matematyki, etyki, plastyki czy designu, gdzie uczniowie mają dowolność w wyborze tematów, które następnie poddają samodzielnej analizie.

Silnym atutem pracy w programie MYP jest możliwość rozwoju własnych zainteresowań uczniów, na bazie edukacji na wysokim poziomie. W tym procesie nie do przecenienia jest rola mądrych i otwartych na indywidualne zainteresowania ucznia nauczycieli-przewodników, którzy są gotowi wspierać młodych ludzi w realizacji ich indywidualnych i grupowych projektów oraz służą profesjonalną wiedzą na temat formalnych wymogów prac pisemnych. Do niewątpliwych zalet sytemu IB zaliczamy również klarowny system oceniania.

Szkoła jest dla Bruna, jego koleżanek i kolegów twórczym i inspirującym środowiskiem, dającym cały szereg narzędzi i możliwości do indywidualnego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu w prace redakcji szkolnej gazety, Bruno pisze artykuły, które uzupełnia wykonanymi przez siebie zdjęciami. Pisze teksty o swoich zainteresowaniach oraz informuje społeczność szkolną o najważniejszych wydarzeniach sportowych uczniów MIS, w tym o inicjatywach o charakterze społecznym. W mijającym roku szkolnym syn po raz pierwszy mógł być współgospodarzem szkolnego Festiwalu Nauki, w ramach którego nagrał wykonane przez siebie eksperymenty naukowe, a także stworzył i poprowadził on-line quiz naukowy dla najmłodszych miłośników nauki. W czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Książki miał przyjemność współprowadzenia finału okolicznościowego szkolnego wydarzenia – Monnetowskie Książkowisko. Zaangażował się w akcję popularyzacji czytelnictwa prezentując wiersze o dobroczynnym wpływie książek na nasze życie w języku hiszpańskim, niemieckim i angielskim. Nagrał też film o jednej ze swoich ulubionych książek zachęcając społeczność szkolną do przyłączenia się do obchodów 100-lecia urodzin Stanisława Lema. Stworzył instalację plastyczną pt. „Światy równoległe” oraz przeczytał fragmenty swoich książek z dzieciństwa koleżankom i kolegom z młodszych klas. Na początku roku szkolnego Bruno napisał też scenariusz i nagrał krótki filmik o sposobach walki ze stresem, dołączając do szkolnej inicjatywy w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego oraz był aktywny w samorządzie szkolnym. Jesteśmy z niego dumni, bo z radością angażował się w szkolne inicjatywy, uzyskując przy tym doskonałe wyniki w nauce i realizując Personal Projects z pięciu przedmiotów. Działania te umożliwiły mu wzmacnianie cech ucznia IB, w tym komunikujący się, podejmujący ryzyko, refleksyjny, dociekliwy, otwarty i opiekuńczy. Są to cechy i umiejętności, którymi nasz syn posługuje się zarówno w życiu prywatnym, jak i w szkole.

Na koniec chcielibyśmy jeszcze wspomnieć o wsparciu, jakie od kilku lat otrzymuje nasz syn w związku z profesjonalnym uprawianiem przez niego sportu jakim jest freestyle snowboard. Trening na śniegu odbywa się głównie poza granicami Polski i jest związany ze stosunkowo częstymi wyjazdami, w tym startami w krajowych i międzynarodowych zawodach. Bruno nie mógłby realizować swojej sportowej pasji i zdobyć tytułu Mistrza Polski w kategorii U15 bez pomocy uczniów i nauczycieli Monnet International School. Z drugiej strony nasz syn bierze udział w szkolnych inicjatywach i zawodach sportowych, w tym wydarzeniach charytatywnych, takich jak coroczny bieg organizowany przez studentów Szkoły Głównej Handlowej na rzecz dzieci z różnymi typami niepełnosprawności. Tak wiele aktywności wymusiło konieczność nauczenia się zarządzania własnym czasem i priorytetyzacji zadań, czyli zdobycia nowych cennych umiejętności. Realizacja sportowych celów i zaangażowanie w szkolne i pozaszkolne inicjatywy stały się pomocne dla uzyskania równowagi pomiędzy nauką a życiem prywatnym.

Jesteśmy zdania, że programy MYP i PYP są doskonałym przygotowaniem do IB DP. Kontynuacja uczestnictwa w programie utrwali nabyte już postawy społeczne ze szczególnym naciskiem na gotowość i otwartość na naukę przez całe życie. Świetnie wyedukowani i świadomi swojej roli w świecie młodzi ludzie mają szansę pozytywnie wpływać na otoczenie. Co więcej, wszystkie cechy z profilu ucznia IB wydają nam się kluczowe w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Doceniamy fakt, iż Bruno już zawsze w swoich działaniach będzie uwzględniał szeroki kontekst społeczny oraz angażował się w inicjatywy na rzecz innych, w tym niósł pomoc istotom, które jej potrzebują. Nie mamy też wątpliwości, że szkoła, do której uczęszcza obecnie nasz syn jest świetnym wyborem pod względem nauki i rozwoju Bruna na kolejne lata.

Z poważaniem,

Beata Czaicka i Wacław Bugla

Warszawa, 6 czerwca 2021 roku

Dear Sirs,

Due to the accumulation of our official duties, unfortunately, we will not be able to meet you next Tuesday. Nevertheless, as parents of Bruno Bugla, who has been a student at Monnet International School for 7 years, we would like to share with you our thoughts on our son’s participation in two IB programmes – the PYP and MYP.

Our son began his adventure with the IB programmes 7 years ago. We knew little about the PYP – mainly that it is recognizable and valued all around the world, but rare and innovative in Poland. We were even more curious about it since we had heard that it combines high-level education with a programme putting stress on the development of a child’s specific traits as a human being. Reading that: learning in the IB programmes is full of joy and casually, due to a holistic approach to education, that kids work in a group a lot with a teacher who is not an oracle but a guide ready to follow children interests, that the students share their discoveries, thanks to studying in the program, they become open-minded, reflective, caring and are not afraid of making mistakes…, sounded just like a fairy tale and more than fulfilled all of our expectations, and even dreams. At that time, the school already had extensive experience in preparing the students for their International Baccalaureate, but only a short history of teaching in the PYP and MYP. What finally convinced us about boarding this relatively new sailing ship ware conversations with the Head Director, Ms. Hanna Buśkiewicz-Piskorska, and the teachers who worked in the PYP. We met expressive, open-minded people without complexes, who were full of great enthusiasm for working with young people! Seven years ago, we believed that the IB programmes would be the best choice of educational path for our child, and we do not regret this decision to this day.

We recall the PYP as a time full of intensive and comprehensive development of our son. The first years were a joyful lesson for all of us. We immediately noticed how the approach to the student changed. Bruno felt comfortable in his class and quickly began to consider the school as his place. We spent a lot of time talking about the topics which were discussed in each unit and line of inquiry, what the wonderful teacher Ms. Kalina Jastrzębowska, constantly encouraged us to do. It was great to see how our son opens up to the world and is full of enthusiasm when asking questions, reading, painting, writing, working in a group and presenting his discoveries, as well as taking his first steps as a speaker. We appreciated the topics covered during the classes, as well as the way of working itself, including the student’s inherent personal reflection during their work on the projects. We appreciated the great commitment and creativity of the teachers when conducting lessons and their full support of the children, including the teacher’s delight over the individual capabilities and the progress made by each pupil. The exhibition was a culmination of the four-year education in the PYP. Bruno had a chance to work in a group and individually under Ms. Marta Brzywcy’s and Ms. Katarzyna Biernat’s supervision – they both are excellent guides in the PYP, and finally, he could also present the results of his activities to a wider audience. This was a time when you could see all the advantages of the PYP being brought out. Both group and individual work revealed our son’s versatility. Bruno co-created his EcoGroup actions with great enthusiasm and commitment but also supported his friends from the other two exhibition groups. Together they raised some money and donated it to different charity organizations. He prepared his personal project which consisted of several components, including a mock-up showing pro-ecological and innovative technological solutions, as well as a poster with the descriptions of each of its components. He showed a video containing an interview with the president of a company that develops solar technology in Poland and a Chinese representative of a solar energy inverter manufacturer. The culmination of his project were visionary sketches and suggestions of solutions that could be used in pro-ecological electric vehicles. Our son made his debut as a journalist when writing a weekly school newspaper addressed to the school community about the preparations for the PYP exhibition. On the day of the exhibition, he proved himself as a co-host, translating to English and being an exhibition guide. We believe that the four years of participating in the PYP made our son’s comprehensive development possible and prepared him for the next stage, providing a smooth transition to the MYP. During that time, Bruno learned a lot about himself and had a chance to test himself in many various roles. Studying in the PYP has many benefits. In our opinion, the most important of these effects are shaping an active, brave and reflective approach to life, as well as taking into consideration the needs of others, especially those who need help, in his everyday actions.

In the MYP, Bruno applies all of the skills he previously gained in the PYP. He is not afraid of asking questions and expressing his opinions. He is open to any new projects and initiatives and shares his knowledge with others. We still talk a lot about the topics that popped up at school and we see they are valuable and interdisciplinary. We have seen tremendous progress in four main areas over the last three years. Independently searching and analyzing information, critical thinking, task management, as well as the organization of work, and being strongly involved in the life of school community and extracurricular pro-social and charity organizations.

What favours comprehensive educational development is the lack of pressure on strict subject specialization. Bruno has the possibility of learning about any of the topics he finds interesting. And thus, essays in Polish are created. In the background of their main topics, the events currently discussed during history classes, as well as the situations from everyday life take place. In history research papers, there are threads connected to literature and art which are immersed in personal critical reflection – meaning what is the result of all of this today for us. The biology essays deal with current topics and are not only based on textbook knowledge, which a student can verify by completing exercises and cross-sectional tests. The children can look for the answers on their own, and later on, share their findings with the others in any form they choose. Presentations, films, posters, poems and songs are created as part of all classes. Within the programme of all subjects, the students are encouraged to conduct their own research and experiments, document them, draw conclusions, and present their findings in the form of research papers. The issues covered during the classes go far beyond the knowledge required by the Polish core curriculum, thus emphasizing the broader global context of the meaning of learning and science in our life. One can see this e.g., in our son’s biology, mathematics, ethics, art, or design papers, when the students have the freedom of choosing the topics, which then undergo an independent analysis.

A strong advantage of working in the MYP is the possibility of developing students’ interests based on high-level education. The role of the teachers and guides who are wise and open to an individual student’s interests is not to be underestimated. These teachers are ready to support young people in the completion of their individual and group projects, and they also give their professional knowledge regarding the formal requirements of written assignments. We also consider the clear grading system as one of the unquestionable advantages of the IB system.

Monnet International School is a creative and inspiring environment that offers a whole range of tools and possibilities for the personal development of Bruno and his colleagues. Thanks to his involvement in editing the school newspaper, Bruno writes articles to which he adds his own photos. He writes texts about what he finds interesting and informs the school community about the most important sports events or social initiatives. Our son had his first chance of being the co-host of the school’s Science Festival during this school year. He also recorded scientific experiments which he conducted by himself, created and hosted an online science quiz for the youngest science enthusiasts. As a part of the celebrations of World’s Book Day, he had the pleasure of co-hosting the final of a special school event – “Monnetowskie Książkowisko”. He got involved in a campaign to popularize reading by presenting poems bringing out the beneficial influence of books on our life. He also recorded a video about one of his favourite books, in which he encouraged the school community to join the celebrations of Stanislaw Lem’s 100th birthday. He created an art installation entitled „Parallel worlds” and read parts of the books from his childhood library to younger schoolmates. At the beginning of this school year, Bruno wrote a script and made a short film reflecting on ways of dealing with stress, joining the school’s Mental Health Week initiative. He was active in the school council, too. We are proud of him, as he was so happy to get involved in the school initiatives, simultaneously achieving excellent results in his studies and completing personal projects from five subjects. These actions made it possible for him to strengthen IB student’s traits, such as being communicative, knowledgeable, risk-taking, reflective, as well as open-minded and caring. These are the traits and skills our son uses both in his private and school life.

And finally, we would like to mention the support our son has been getting for the last few years due to practice a professional sport, which is freestyle snowboarding. The training on snow mainly takes place abroad and it results in quite frequent trips, including participating in national and international competitions. Bruno could not have pursued his passion for sports and won the Polish Champion U15 title without the help of his fellow students and the teachers at the Monnet International School. On the other hand, our son participates in the school’s sports initiatives and competitions, such as e.g., the annual charity run organized by the students at the Warsaw School of Economics. Participants run for children in difficult health conditions. Having so many activities made it necessary for Bruno to learn how to manage and prioritize his tasks, and thus, acquired new and valuable skills. Sometimes it is overwhelming but also very rewarding at end of the day. The completion of sports goals and getting involved in school initiatives have helped in achieving a balance between his education and his private life.

We believe that the MYP and PYP prepare very well for the IB Diploma. What is even more important is that the programmes shape reflective, open-minded, and caring young people with a better understanding of their role in societies and the power to change the world. Continuing to participate in the programme will consolidate already acquired social attitudes, paying great attention to the readiness and openness to long-life learning. All of the traits from the profile of an IB student seem to us to be key in today’s rapidly changing environment. We mostly appreciate the fact that in his actions, Bruno will always take into consideration the broad global context, as well as the need of helping those who require help. On the other hand, we do not have any doubts that the school our son is currently attending is an excellent choice in terms of Bruno’s learning and development for the upcoming years.

Yours sincerely,

Beata Czaicka and Waclaw Bugla

Warsaw, 6th of June 2021

Leave a Reply